Studio Terra is een onderneming van Stephanie C. Boers. Stephanie ontwerpt diverse stylen illustraties in opdracht voor diverse doeleinden en verkoopt illustraties online.
Bij zowel samenwerkingen als bij het gebruik maken van illustraties afkomstig van Studio Terra, zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht.


ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUR DES FLEURS ILLUSTRATIES

SCHETSFASE EN DEADLINE
a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg.
Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT
a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator. De illustrator zal (behouden vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld) al het mogelijk doen om zicht te houden aan e afgesproken levertijen.

NAAMSVERMELDING
Het logo of de naam of van de illustrator staat op ieder gemaakt exemplaar.

MONDELINGE TOEZEGGING
Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

PRIJZEN
a) Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.
b) Extra kosten. Onder extra kosten vallen o.a. reis-,onderzoek/documentatie-, overlegtijd tussen illustrator en opdrachtgever op locatie en all kosten welke door derden in rekening worden gebracht. Reiskosten bedragen 0,19 per kilometer. Extra kosten zullen achteraf opgenomen worden in het factuur. Is er een all-in prijs afgesproken is dit voorgaande niet van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID
a) Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
b) Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
c) Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
d) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
e) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

AUTEURSRECHT
a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.
b) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

EIGENDOMSRECHT
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de eventuele papieren illustraties eigendom van de illustrator.

BETALING
a)Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factor anders wordt vermeld.
b)Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/te vermenigvuldigen of voor andere doeleinden te gebruiken.
c)De illustrator draagt zorg voor een tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever mag de illustrator overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
d)Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW bedragen.
e) De illustrator mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

GESCHILLEN ILLUSTRATOR EN OPDRACHTGEVER
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Studio Terra is gevestigd, dit ter keuze van de illustrator, kennis van geschillen tussen de illustrator en opdrachtgever.